دسته شنا

دسته شنا سوئدیدسته های شنا سوئدی جهت انجام تمرینات شنا بر روی زمین - محصول تایوان در انواع فلزی و پلاستیکی