اخبار و رویدادها

استعدادیابی ورزشی

1397/01/27

استعدادیابی ورزشی

آشنایی با پیکرسنجی و استعدادیابی ورزشی

ارزیابی وضعیت بدنی و غربالگری

1397/01/27

ارزیابی وضعیت بدنی و غربالگری

آشنایی با ارزیابی های قامتی

تمرینات پیشگیرانه و اصلاحی

1397/01/27

تمرینات پیشگیرانه و اصلاحی

آشنایی با تمرینات پیشگیرانه و حرکات اصلاحی