باکس پرش فومی

soft jump boxباکس پرش فومی در اندازه های 30 و 45 و 60 سانتی متر در انواع ایرانی و خارجی