پله و رمپ

step & rampپله و رمپ های چوبی و فلزی جهت تمرینات توانبخشی