اندازه گیری سر به جلو

اندازه گیری زاویه کرانیورتبرالبرای اندازه گیری وضعیت سر به جلو با استفاده از وسیله ارزیابی وضعیت سر و به روش کرانیوورتبرال (CV)، از آزمودنی می خواهیم

در وضعیت طبیعی ایستادن قرار گیرد و 3 مرتبه حرکت فلکشن و اکستنشن گردن را انجام دهد تا انقباضات غیر طبیعی ناحیه گردن بر طرف شود.

سپس مهره 7 گردنی را تشخیص داده و علامت گذاری می کنیم. ارتفاع پایه ی وسیله اندازه گیری را با قد فرد تنظیم کرده

و در کنار آزمودنی قرار می دهیم. بازوی کوتاه شاخص L شکل وسیله را بر روی مهره 7 گردنی قرار داده و سپس خط وسط

شاخص متحرک وسیله را بر روی تراگوس گوش تنظیم می کنیم. زاویه نشان داده شده توسط وسیله، میزان زاویه ناهنجاری سر به جلو می باشد.

هر چه این زاویه به صفر نزدیکتر باشد حاکی از شدت بیشتر ناهنجاری است. در این روش میزان زاویه سر به جلو نسبت به خط افق سنجیده می شود.

در مجموع 3 بار اندازه گیری انجام می شود و بین هر بار 2 دقیقه استراحت به فرد داده می شود.