باربل

میله باربلمیله هالتر باربل در انواع صاف و لاری در وزت های مختلف