میله هالتر

میله بدنسازی



در سایزهای 120 تا 220 سانتیمتر

آستین دار

سوراخ بزرگ

حرفه ای قهرمانی