طناب پشت بازو

طناب سیمکش پشت بازوطناب جفتی و تکی مخصوص تمرینات پشت بازو