فوت آنتروپومتر

فوت سایزراندازه گیری فاکتورهای آنتروپومتریکی پا

اندازه گیری سایز و ابعاد پا (طول - عرض پاشنه - عرض پنجه)

اندازه گیری افت ناوی (ناویکولار دراپ)

اندازه گیری زاویه ولگوس پاشنه

اندازه گیری تیبیا وارا

صفحه اثر کف پا