نرم افزار آکادمی ملی المپیک

نرم افزار اکادمینرم افزارآکادمی(سنجش قابلیت های جسمانی و آمادگی جسمانی ورزشکاران):

از این نرم افزار به منظور سنجش فاکتورهای آمادگی جسمانی ورزشکاران تیم های مختلف با توجه به جنسیت، سن و رده تیمی استفاده می شود.

این نرم افزار طوری طراحی شده است که با توجه به رشته ورزشی هر فرد، آزمونهای مرتبط با آن رشته پیشنهاد داده می شود. به نحوی که فرد پس از انجام آزمون با توجه به نورم های استاندارد مقایسه شده و علاوه بر آن، فرد را با نتایج نخبگان ملی آن رشته مقایسه می کند.