اندازه گیری دو دست و شانه دیجیتال

اندازه گیری دست و شانهاین دستگاه ابزار مفیدی جهت سنجش برخی از شاخص های آنتروپومتریکی با دقت بالا است که بصورت الکترونیکی است.

شاخصه های انتروپومتریکی کاربرد فراوانی در علوم ارگونومی، استعدادیابی، پیکر سنجی و … است که عموما بعنوان شاخص با نسبت یک عامل دیگر اندازه گیری می شود، مثلا نسبت فاصله دودست به قد فرد و یا نسبت عرض شانه به فاصله دوپای باز.