ارگو جامپ

پرش تواتری بوسکواز این دستگاه به منظور اندازه گیری قدرت انفجاری عضلات پا، توان اندام تحتانی بر حسب وات بر اساس پروتکل بوسکو استفاده می شود. آزمون پرش تواتری بوسکو یکی از ازمون هایی است که برای سنجش توان هوازی و بی هوازی در شدت های زیر بیشینه استفاده می شود.

توان بی هوازی حداکثر مقدار انرژی است که بدن می تواند آن را در مدت زمان معین بدون مصرف اکسیژن تامین کند. به عبارت دیگر توانایی تمام عضلات به تولید نیروی بیشتر و با سرعت زیاد در حرکات کوتاه انفجاری برای مدت زمان کوتاه را توان بی هوازی گویند. توان هوازی بیشینه یا حداکثر اکسیژن مصرفی (Vo2max)دیا حداکثر اکسیژنی که می تواند به مصرف برسد.

 

مشخصات فنی: