دستگاه دراز و نشست دیجیتال

دراز و نشستازین دستگاه به منظور اندازه گیری تعداد صحیح درازنشست آزمودنی در یک دقیقه بکار می رود. تعداد دراز نشست، نشان دهنده ی قدرت عضلانی شکمی و خم کنندگی لگنی میباشد.

درازنشست یک حرکت تمرینی قدرتی است که ماهیچه‌های شکمی و خم‌کننده لگن را تقویت می‌کند. درازنشست با خوابیدن به پشت بر روی زمین، معمولاً با قراردادن دست‌ها به‌طور ضربدر به روی سینه یا پشت سر و زانوهای خم‌شده برای کاهش فشار به عضلات کمر و ستون فقرات، و سپس بلند کردن مهره‌های فوقانی و تحتانی ستون فقرات به‌گونه‌ای که هیچ‌یک از اعضای بالاتر از کفل زمین را لمس نکند، انجام می‌شود.

مشخصات فنی: