دوی سرعت 40 یارد

اندازه گیری سرعتنشان دهنده زمان، سرعت و شتاب

تنظیم زمان واکنش