ویتا رول

vita rollویتا رول محصول جیم نیک ایتالیا جهت استفاده در وضعیت های نشسته و خوابیده در منزل و محیط کار