بادی شیپر استیک

body shaper stickمیله تمرینی کش دار قابل تنظیم