متر سگمومتری

segmometerمتر سگمومتری جهت اندازه گیری طول اندام ها و اندازه گیری های آنتروپومتریکی و استعداد یابی