کالیپر چربی

fat caliperکالیپر چربی اسلیم گاید جهت اندازه گیری چربی زیر پوستی و اندازه گیری های آنتروپومتریکی