نرم افزار ارزیابی پاسچر

posture analyzeنرم افزار ارزیابی پاسچر جهت ارزیابی اختلالات و ناهنجاری های اسکلتی عضلانی دارای منوی فارسی