کالیپر استخوان

bone caliperکالیپر استخوان جهت اندازه گیری فواصل زانو و مچ پا در ناهنجاری های زانو ضربدری و پرانتزی