گونیامتر کوچک

goniometerاندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل و برخی ناهنجاری ها نظیر پیچش درشت نی و تیبیا وارا