گونیامتر بزرگ

goniometerاندازه گیری دامنه حرکتی مفاصل و برخی ناهنجاری ها نظیر زانوی عقب رفته و زاویه Q