خطکش درد

Visual analog scaleارزیابی شدت درد با استفاده از روش VAS