تریگر پوینت رولر

رول ماساژرولر رها سازی تریگر پوینت جهت ماساژ و آزادسازی نقاط ماشه ای و گرفتگی های عضلانی - قابل استفاده در تمرینات کف پای صاف و حرکات اصلاحی