وال بال

wall ballتوپ های وزن دار بزرگ جهت تمرینات قدرتی و کراس فیت