آستین شکمی

ab slingآستین شکمی جهت انجام تمرینات شکم در حالت آویزان