میله بادی پامپ ایروبیک

aerobic barbelمیله وزن دار ایروبیک دارای رویه فومی جهت تمرینات ایروبیک و کراس فیت