کوادریسپس بورد

بورد تمرینی عضلات چهار سر رانکوادریسپس بورد جهت تقویت عضلات چهار سر ران در زوایای مختلف با قابلیت تنظیم زاویه شیب - دارای رویه چرمی مرغوب