وایپر

viperوزنه های وایپر جهت انجام تمرینات مقاومتی و کراس فیت در وزن های مختلف