کتل بل فایبر

kettle bellوزنه های کتل بل در انواع چدنی، فایبر گلاس، رنگی و دسته استیل جهت انجام تمرینات کراس فیت و ورزشی