پدال اکسرسایزر

pedal exerciserجهت تمرینات توانبخشی اندام فوقانی و تحتانی در سالمندان و کم توانان