پارلل

paralelپارالل بار تنظیمی در انواع 2 بار و 4 بار با طول 3 متر جهت انجام تمرینات توانبخشی