همه کاره توانبخشی شانه

multi userجهت انجام تمرینات توانبخشی اندام فوقانی - دارای پولی و نردبان انگشتی