وال بار

wall barوال بار جهت تمرینات توانبخشی و ورزشی قابل استفاده در باشگاه های و رزشی و مراکز توانبخشی و فیزیوتراپی - چوب راش