هند گریپ

hand grip



هند گریپ های تایوانی جهن انجام تمرینات توانبخشی دست و ساعد با قابلیت تنظیم مقاومت