ارزیابی اسکولیوزیس

scoliosisاز اسکولیومتر برای تعیین زاویه شیب تنه (ATI) در وضعیت اجرای آزمون آدامز می شود (36). اسکولیومتر، میزان چرخش

مهره ها را اندازه می گیرد در نتیجه در اسکولیوز ساختاری مورد استفاده قرار می گیرد. اسکولیومتر وسیله ای غربالگر برای

سنجش زاویه چرخش ستون مهره ها (به صورت غیر مضر) است. این دستگاه در واقع یک راهنمای عینی برای تجویز x-ray

یا کاهش عوارض آن است. جهت ارزیابی با استفاده از اسکولیومتر از فرد بخواهید به آرامی به جلو خم شود به طوریکه شانه ها

تا سطح مفاصل ران پایین بیاید. ابتدا از نمای خلفی مشاهده کنید برای دید بهتر، چشم معاینه گر باید همسطح پشت فرد باشد.

پس نیاز است که معاینه گر نیز خم شود یا بنشیند. میزان خم شدن به جلو به موقعیت انحنا بستگی دارد. برای مثال اگر انحنا در

بخش انتهای کمر باشد فرد باید بیشتر از زمانیکه انحنا در بخش سینه ای است خم شود. اسکولیومتر را به صورت عرضی طوری روی

برآمدگی قرار دهید تا نشان (o) بر روی زواید شوکی قرار گیرد. اسکولیومتر را به آرامی روی پوست قرار دهید و بر روی آن فشار وارد

نکنید .مقدار زاویه اسکولیومتر در وضعیت تقارن کامل تنه، عدد صفر را نمایش داده و هر مقدار عددی دیگر عدم تقارن در تنه ناشی از

چرخش مهره ها و انحراف ستون فقرات را که بیان کننده وجود ناهنجاری اسکولیوزیس است را نشان می دهد.