اندازه گیری هایپر کایفوزیس

kyphosisاولین و معروف ترین روش غیر تهاجمی برای اندازه گیری کایفوز که با استفاده از محاسبه مستقیم مقادیر کایفوز است و توسط برونر

به منظور استفاده کلینیکی ابداع شد، کایفومتر می باشد. کایفومتر یک نقاله با مقیاس درجه ای است که به انتهای دو بازوی موازی و

جفت کایفومتر متصل است. هر کدام از این بازوها در انتهای دیگرشان به دو بلوک متصل اند که این بلوک ها به اندازه ای است که فاصله

دو زائده خاری را پوشش می دهد. قسمت مستطیلی شکل انتهای این بلوک ها اندکی بالا آمده و یک پایه را ایجاد می کند که در هنگام

اندازه گیری مستقیما بر روی زوائد خاری قرار می گیرد. هنگامی که بلوک ها بر روی محدوده بالایی و پائینی قوس مورد نظر واقع شوند

آنگاه نقاله زاویه را می خواند. این وسیله علاوه بر اندازه گیری زاویه هایپر کایفوزیس، می تواند جهت اندازه گیری زاویه لوردوز کمری و

تحرک پذیری ستون فقرات در صفحه سهمی نیز مورد استفاده قرار گیرد.

برای اندازه گیری زاویه کایفوز با استفاده از کایفومتر ابتدا آزمودنی در وضعیت طبیعی می ایستد. سپس آزمونگر نقطه میانی مهره های T2 و T3

و نقطه میانی مهره های T11 و T12 را شناسایی کرده و علامت گذاری می کند. در حالی که آزمودنی بدون پوشش لباس در بالا تنه و با تقسیم برابر

وزن روی هر دو پا ایستاده است، با قرار دادن بلوک های کایفومتر بر روی نقاط مشخص شده، درجه کایفوز را اندازه گیری می کنیم.