اندازه گیری شانه به جلو

rounded shoulderشانه گرد وضعیتی شامل حرکت مفصل شانه به سمت قدام در ناهنجاری کایفوز است. برای اندازه گیری میزان حرکت مفصل شانه به سمت

جلو از وسیله اندازه گیری این مخصوص این ناهنجاری استفاده می شود. به همین منظور از فرد می خواهیم در فاصله 10 سانتی متری پشت

به دیوار و در وضعیت طبیعی بایستد. سپس وسیله اندازه گیری را در سطحی بالاتر از شانه ی آزمودنی قرار داده و به دیوار تکیه می دهیم.

در این هنگام با توجه به آب تراز موجود در وسیله باید دقت کرد که وسیله موازی با سطح زمین باشد. سپس بازوی شاخص وسیله را حرکت

می دهیم و لبه تحتانی شاخص را در جلو زائده آخرومی قرار می دهیم. در این هنگام میزان انتقال مفصل شانه به سمت جلو، به سانتی متر

قابل مشاهده است. همین فرایند را برای شانه مقابل نیز اجرا می کنیم. در نهایت میانگین فاصله شانه راست و چپ از دیوار، منهای 10

سانتی متر به عنوان فاصله زائده آخرومی از دیوار در نظر گرفته می شود.