اندازه گیری شانه نابرابر

uneven shoulder assessmentبرای اندازه گیری ناهنجاری شانه نابرابر از وسیله مخصوص اندازه گیری شانه نابرابر استفاده می شود. برای این منظور از فرد خواسته می شود در حالت طبیعی با حداقل لباس در بالا تنه، پشت به آزمونگر ایستاده،

سپس مفصل آخرومی ترقوه ای وی با یک ماژیک علامت گذاری می شود. در حالیکه نگاه فرد به روبرو می باشد، آزمونگر از پشت دو بازوی دستگاه را بر روی دو مفصل علامت گذاری شده قرار می دهد.

پس از چند ثانیه و ثابت شدن حباب تراز دستگاه، عددی که نشان دهنده ی میزان درجه ی نابرابری و انحراف شانه ها است را ثبت می کنیم.

روایی و پایایی وسیله اندازه گیری شانه نا برابر به ترتیب 95/0 و 91/0 گزارش شده است.