میله بارفیکس دورجیم

میله بارفیکس چندکارهبارفیکس چندکاره با قابلیت اجرای درازونشست - شنا - دیپ - بارفیکس