دسته لت

دسته های سیمکشانواع دسته های لت (سیمکش)

دو سر پولکی

دو سر نعلی

دو سر خم

تکی

دسته جلو بازو

دسته پشت بازو

وی