هالتر اسکوات

میله اسکواتمیله هالتر مخصوص اسکوات

دارای دسته و بالشتک