آرکومتر

اندازه گیری کایفوز و لوردوزوسیله ای جهت اندازه گیری کایفوز و لوردوز ستون فقرات

جایگزین مناسب خطکش منعطف