دلتا لگ

اندازه گیری اختلاف طول پااندازه گیری اختلاف طول اندام تحتانی در وضعیت خوابیده به پشت