وسیله افت ناوی

ناویکولار دراپاندازه گیری افت استخوان ناوی و ارزیابی کف پای صاف