تورسیو متر

اندازه گیری چرخش مهره هااندازه گیری زاویه روتیشن مهره ها در ناهنجاری اسکولیوزیس