نرم افزار تندرستی

نرم افزار تندرستیاين نرم افزار به منظور سنجش و مانيتورينگ فاكتور هاي تندرستي شامل ويزگي هاي ابعادي بدن ، تركيب سنجي ،
آمادگي جسماني و بررسي ساختار قامتي و دفورميتي هاي كف پا استفاده مي شود .