متر سکا

متر آنتروپومتریکیاندازه گیری ابعاد بدنی و محیط بدن