سگمومتر لگن و شانه

اندازه گیری پهنای لگن و شانهاندازه گیری فاکتورهای انتروپومتریکی

اندازه گیری پهنای لگن و شانه و طول و پهنای استخوان ها