دستگاه پرش عمودی سارجنت

سارجنت(ورتیکال جامپ)

از این دستگاه برای اندازه گیری حداکثر قدرت پایین تنه استفاده می شود.  برای سنجش توان عضلانی پایین تنه، از آزمون پرش عمودی استفاده میشود. در این تست، شخص میبایست مطابق استاندارد ها در کنار دستگاه قرار بگیرد و یک پرش عمودی انجام دهد و سپس توان عضلانی را به میزان پرش شخص بر جسب اینچ و یا سانتی متر محاسبه میتوان نمود. این آزمون در ورزش هایی مانند والیبال که در آن ها پرش و توان عضلانی نقش مهمی دارد، از جمله تست های مهم شناخته میشود.

 

مشخصات فنی دستگاه: